Terms & Condition

ข้อกําหนดและเงื่อนไขสําหรับการใช้ Application PARK2GO สําหรับผู้ให้บริการท่ีจอดรถ
(Parking Space Owner)

ข้อกําหนดและเงื่อนไขตามที่ระบุในเอกสํารนี้ (รวมเรียกว่า “เงื่อนไขในการใช้บริการ” หรือ “สญัญา” ฉบับนี้) ให้ถือเป็นข้อตกลงทางกฎหมายระหว่างท่าน (“ท่าน”) และ บริษัท พีทูจี จํากัด (ทะเบียนบริษัทเลขที่ 0105560174423) (“บริษัท”) ที่อยู่ สํานักงานใหญ่ เลขที่ 118 ชั้น 3 ซอยวิภาวดีรังสิต 2 แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 Tel. 02-053-3928 กรุณาอ่านข้อกําหนดและเงื่อนไขตามที่ระบุในเอกสารนี้อย่างระเอียด ในกํารใช้บริการ (ตามที่ได้นิยามไว้ด้านล่าง) ท่านตกลงยอมรับเงื่อนไขในการใช้บริการตามที่ระบุไว้ด้านล่าง ทั้งนี้การใช้แอปพลิเคชันท่ีบริษัทจัดเตรียมให้ (“แอปพลิเคชัน”) ด้วยการดาวน์โหลด ติดตั้งหรือใช้ซอฟท์แวร์ใดๆที่เกี่ยวข้องตามที่บริษัทได้จัดเตรียมไว้ให้ (“ซอฟท์แวร์”) ซึ่งมีวัตถปุระสงค์โดยรวมเพื่อให้ผู้ใช้บริการสามารถใช้ บริการข้อมลูเกี่ยวกับที่จอดรถและจองที่จอดรถโดยผ่านแอปพลิเคชันของบริษัท (รวมเรียกว่า“บริการ”) โดยท่านยอมรับและตกลงโดยชัดแจ้งที่จะผูกพันตามเงื่อนไขในการใช้บริการ

บริษัทมีฐานะเป็นเพียงผู้เสนอข้อมูลและจัดการจองที่จอดรถผ่านทางแอปพลิเคชันเพื่ออํานวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการหรือลูกค้า แต่ไม่มีความประสงค์ที่จะบริหาร, จัดการที่จอดรถ ฝากหรือดูแลรถยนต์ที่จอดและบริษัทไม่มีหน้าที่หรือความรับผิดชอบสําหรับการให้บริการ บริหารใดๆที่เกี่ยวกับสถานที่จอดรถรวมถึงฝากหรือดูแลรถยนต์ท่ีจอด ณ สถานท่ีจอดของท่าน ซอฟท์แวร์และแอปพลิเคชันซึ่งเป็นลิขสทิธ์ิของบริษัทนั้นมีขึ้นวัตถุประสงค์ในการอํานวยความสะดวกให้แก่ท่าน (ในฐานะเจ้าของหรือผู้ให้บริการที่จอดรถ) ที่ดําเนินการให้ข้อมลูและจองที่จอดรถแก่ผู้ใช้บริการของพื้นท่ีจอดรถท่านเท่านั้น นอกเหนือจากการบริการของบริษัทดังกล่าว บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อการกระทําหรือละเว้นการกระทําอื่นใดต่อท่านหรือบคุคลท่ีสาม และจะไม่รับผิดชอบต่อการกระทําหรือละเว้นการกระทําของท่านต่อบุคคลท่ีสามในทุกกรณีอีกด้วย

บริษัทขอสงวนสิทธิในการแก้ไข เปลี่ยนแปลง ข้อกําหนดและเงื่อนไขท่ีเก่ียวข้องกับการบริการของบริษัทได้ทุกเมื่อตามที่บริษัทเห็นสมควรโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า ในกรณีที่มีการแก้ไขและเปลี่ยนแปลง บริษัทจะประกาศข้อกําหนดและเงื่อนไขฉบับปรับปรุงใหม่ในเวปไซด์และแอปพลิเคชันของบริษัท ในการใช้บริการของบริษัทโดยต่อเนื่องถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขฉบับใหมท่ีได้มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงแล้ว นอกจากนี้เงื่อนไขในการใช้บริการฉบับนี้ การใช้บริการแอปพลิเคชันของบริษัท ท่านและผู้ใช้งานตกลงยอมรับเงื่อนไขและนโยบายความเป็นส่วนตัวของการใช้แอปพลิเคชันตามที่ระบุไว้ในแอปพลิเคชัน หรือเวปไซด์ของบริษัทที่ (http://park2go.co.th/p2go-privacy-policy/) อีกด้วย

ในกรณีท่ีท่านเรียกร้องค่าความเสียหายต่อบริษัท บริษัทจะจํากัดความรับผิดชอบต่อค่าความเสียหายต่อท่านเท่ากับมลูค่าเงินทั้งหมดท่ีท่านได้ชําระให้แก่บริษัทตลอดเหตุการณ์ที่ทําให้เกิดความเสียหายนั้น นอกจากนี้บริษัทไม่มีหน้าที่ที่จะต้องตรวจสอบ ดูแล ควบคุมข้อมลูหรือการกระทําของบุคคลท่ีสาม บุคคลภายนอก (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงโฆษณา สปอนเซอร์) ที่ได้นําเข้ําสู่ระบบซอฟท์แวร์และแอปพลิเคชันของบริษัท รวมถึงการเชื่อมต่อสู่ภายนอกระบบด้วย ท่านเข้าใจดีว่าเป็นหน้าที่ของตัวท่านเองที่จะต้องตรวจสอบข้อมูลที่บุคคลที่สาม บุคคลภายนอก (รวมถึงแตไ ม่จำกัดเพียงโฆษณา สปอนเซอร์) ได้นําเข้าสู่ระบบซอฟท์แวร์และแอปพลิเคชันของบริษัทรวมถึงการเช่ือมต่อสู่ภายนอกระบบและท่านตกลงที่จะสละสทิธ์ิในการเรียกร้องใดๆต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากกรณีดังกล่าว

ในการใช้บริการท่านรับรองรับประกันว่า

  • ในการใช้บริการท่านมีอายุเกิน 18 ปีหรือบรรลุนิติภาวะตามกฎหมาย และสามารถทํานิติกรรมสญัญาตามกฎหมายโดยมีสิทธิโดยสมบูรณ์ตามกฎหมายที่จะใช้การบริการของบริษัทและปฏิบัตตามเงื่อนไขในการใช้บริการฉบับนี้ หากท่านเป็นผู้เยาว์ ท่านจะสามารถใช้บริการฯได้ก็ต่อเมื่อท่านได้รับความยินยอมจากบิดามารดาหรือผ้ปูกครองตามกฎหมายแล้วเท่านั้นในกรณีที่ท่านใช้บริการแทนหรือเพื่อองค์กร จะถือว่าองค์กรนั้น ได้ตกลงยอมรับเงื่อนไขในการใช้บริการนี้ด้วย การตกลงยอมรับดังกลาสงมีผลสมบูรณ์และเพิกถอนมิได้
  • ท่านจะใช้บริการของบริษัทสําหรับตัวท่านเพียงเท่านั้น ท่านจะไม่อนุญาติให้บุคคลอื่นใช้บัญชีการใช้งานของท่านและจะไม่โอนสิทธิการใช้งานให้แก่บคุคลอื่น
  • ในการใช้บริการของบริษัทท่านจะปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
  • ท่านจะต้องตรวจสอบว่าเวอร์ชั่นของซอฟท์แวร์และแอปพลิเคชันของบริษัทนั้นสามารถใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือหรืออปุกรณ์อื่นๆของท่านได้ บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะไม่รับผิดชอบในความเสียหายในทุกกรณี อันเกิดเนื่องมากจากการผิดพลาดของการใช้เวอร์ชั่นของซอฟท์แวร์และแอปพลิเคชันที่ผิดกับคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือหรืออปุกรณ์อื่นๆของท่าน บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะยกเลิกสัญญาการให้บริการนี้หากท่านกับการใช้ซอฟท์แวร์และแอปพลิเคชันของบริษัทกับอปุกรณ์ที่ไม่ได้มาตรฐานหรือไม่รองรับการใช้งานของซอฟท์แวร์และแอปพลิเคชันของบริษัท และขอสงวนสิทธิที่จะยกเลิกสัญญาการให้บริการในกรณีที่ท่านใช้งานของซอฟท์แวร์และแอปพลิเคชันของบริษัทในวัตถปุระสงค์อื่นๆนอกเหนือจากวัตถุประสงค์ท่ีบริษัทกําหนดไว้
  • ท่านจะใช้งานซอฟท์แวร์และแอปพลิเคชันของบริษัทโดยวัตถุประสงค์ที่ถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้นและต้องเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่บริษัทกําหนด ท่านจะไม่ใช้ซอฟท์แวร์และแอปพลิเคชันในการส่ง แผยแพร่หรือเก็บเนื้อหาที่ละเมิดต่อกฎหมายหรือเพื่อวัตถุประสงค์ในการฉ้อโกงท่านจะไม่ใช้ซอฟท์แวร์และแอปพลิเคชันในการสร้างความรําคาญ รบกวน ก่อกวนบุคคลอื่นหรือสาธารณะ ท่านจะไม่ใช้ซอฟท์แวร์และแอปพลิเคชันใน การรบกวนหรือทําให้เสียหายต่อการดําเนินการของระบบสัญญาณ การบริการ ซอฟท์แวร์และแอปพลิเคชัน
  • ท่านจะไม่ทำสําเนาหรือเผยแพร่ซอฟท์แวร์และแอปพลิเคชันหรือเนื้อหาอื่นใดของซอฟท์แวร์และแอปพลิเคชันโดยไม่ได้รับอนุญาติเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัท
  • ท่านรับทราบว่าการบริการเป็นการดําเนินงานบนพื้นฐานของการบริการบนความพยายามอย่างสมเหตุผลและท่านรับทราบว่าการใช้การบริการของท่านจะต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขการใช้บริการซึ่งอาจจะมีการแก้ไขและเปลี่ยนแปลงโดยบริษัทได้อยู่เสมอ
  • ท่านเป็นผู้มีกรรมสิทธิ/สิทธิครอบครอง/สิทธิใช้สอยหรือได้รับมอบสิทธิโดยถูกต้องตามกฎหมายในที่ดินหรือสถานที่ดังกล่าวท่ีต้องการใช้บริการของซอฟท์แวร์และแอปพลิเคชันของบริษัท โดยการใช้บริการของบริษัทผ่านทางซอฟท์แวร์และแอปพลิเคชันนั้นไม่เป็นการหลอกลวงฉ้อโกงและล่วงละเมิดสิทธิของผู้อื่น

บริษัทฯอนุญาตให้ท่านใช้บริการซอฟท์แวร์และแอปพลิเคชันของบริษัทตามวัตถุประสงค์ส่วนบุคคลที่บริษัทอนุญาติเท่านั้น โดยเป็นการอนุญาติให้ใช้สิทธิที่สามารถเพิกถอนได้, ที่ไม่จำกัดแต่เพียงผู้เดียว, โอนต่อไม่ได้, ไม่สามารถนำไปให้อนุญาตใหม่ (revocable, non-exclusive, non-assignable, non-re-licensable) ซอฟท์แวร์และแอปพลิเคชันรวมถึงข้อมูลทุกอย่างที่เกิดขึ้นจากการใช้งานซอฟท์แวร์และแอปพลิเคชันของบริษัทนั้นถือเป็นลิขสทิธ์ิของบริษัทแต่เพียงผู้เดียว ท่านจะไม่สามารถทําซ้ำ แก้ไข ดัดแปลงเผยแพร่ ลอกเลียนหรือนําไปใช้ประโยชน์ในวัตถุประสงค์อื่นๆที่ไม่ได้รับอนุญาติจากทางบริษัท

ท่ํานจะชําระเงินหรือได้รับคํา่ ตอบแทนจํากกํารใช้บริกํารซอฟท์แวร์และแอปพลิเคชนั ของบริษัทตําม ข้อตกลงและเงื่อนไขที่บริษัทกําหนด โดยบริษัทของสงวนสิทธิที่จะแปลี่ยนแปลงข้อตกลงและเงื่อนไขการชําระเงินและค่าตอบแทนที่ท่านจะได้ตามความเหมาะสม ท่านตกลงที่จะรักษาข้อมูลอันเป็นความลับของบริษัทและบริษัทในเครือรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการบริการ สินค้า ข้อมลูเชิงธุรกิจ ทางการตลาด โปรโมชั่น วิธีการปฏิบัติงานที่ทางบริษัทได้เปิดเผยให้ท่านทราบ

ท่านจะตกลงชดใช้ (Indemnify)ให้แก่บริษัท บริษัทในเครอพนักงาน ผ้บูริหารและตัวแทนของ บริษัทในกรณีที่มีความเสียหายเกิดขึ้นอันเกี่ยวเนื่องกับการใช้ซอฟท์แวร์และแอปพลิเคชันของท่าน ในกรณีดงัต่อไปนี้ (1) การละเมิดเงื่อนไขในการใช้บริการฉบับนี้หรือกฎหมายใดๆของท่าน, (2) การละเมิดต่อบุคคลที่สามของท่านจากการใช้ซอฟท์แวร์และแอปพลิเคชัน, (3) การใช้ซอฟท์แวร์และแอปพลิเคชันของบริษัทในทางไม่ถูกต้อง

บริษัทไม่รับรองและไม่รับประกันในเรื่องความแม่นยํา ตรงเวลา คณุภาพ ความเหมาะสมการใช้งานได้ และความสมบรูณ์ของข้อมลูและการให้บริการที่เกิดขึ้นจากการใช้งานซอฟท์แวร์และแอปพลิเคชันของบริษัท ท่านทราบดีว่าการบริการของบริษัทเป็นการดําเนินงานบนพื้นฐานของการบริการบนความพยายามอย่างสมเหตุผล ซึ่งการบริการอาจจะมีความผิดพลาด อปุสรรค ปัญหาต่างๆท่ีสามารถเกิดขนึ้ได้ทั้งจากปัจจัยภายนอกและปัจจัยภายในของบริษัทเอง

การบริการผ่านทางซอฟท์แวร์และแอปพลิเคชันของบริษัทนั้นจะขึ้นอยู่กับข้อจํากัด ความล่าช้าและปัญหาอื่นๆที่เกี่ยวเนื่องกับสัญญาณอินเตอร์เนตและการติดต่อสื่อสารทางอิเล็กทรอนิค รวมถึงอปุกรณ์สื่อสารของท่านด้วย ดังนั้นบริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อความล่าช้า การไม่ต่อเชื่อมของสัญญาณ และความเสียหายตางๆท่ีอาจเกิดขึ้นเพราะเหตุดังกล่าว

เงื่อนไขในการใช้บริการหรือสญัญาฉบับนี้สัญญาฉบับนี้อยู่ภายใต้การบังคับและตีความตามกฏหมายไทย